portrait of George Gordon Byron

Apostrophe to the Ocean