paper and fabric depiction of Ts’ao Kuo-chiu

Ts’ao Kuo-chiu